Eyl 25, 2022 11:02:23
Şartlar & Koşullar

Üye, Siteye üye olarak, işbu Üyelik Sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini gayrikabili rücu kabul ettiğini ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1. GENEL HÜKÜMLER
1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır); “www.ilan724.net” alan adlı internet sitesinin (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) yaratıcısı ve bu Sitenin her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkı sahibi olan İLAN724.NET (bundan böyle “İLAN724.NET” olarak anılacaktır) ile işbu Sitenin içeriğinden ve Sitede sağlanan ürün satış hizmetlerinden alıcı ve/veya satıcı sıfatıyla yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi üye (bundan sonra “Üye” veya “Satıcı” veya “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında geçerli olup Siteye Üye olmak için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir.
2. İşbu Sözleşmeyi kabul etmek*le birlikte: a) gerçek kişi Üyeler 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, b) tüzel kişi Üyeler ise, bu Sözleşmenin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıca Üye, Sözleşmeyi kabul ederek Sitede sağlanan Hizmeti kullanmaya, Siteye giriş yapmaya yetkili olduğunu, Hizmet seçiminde ve kullanımında ve Siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca ve sadece ilan724.net’ aittir. Üyelik başvurusu ilan724.net tarafından değerlendirilecek olup ilan724.net herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymadan üyelik taleplerini geri çevirme hakkına sahiptir. İlan724 onaylanmamış veya kullanılmayan üyelikleri geçersiz kılma hakkını haizdir. Nitekim Üye olduktan sonra da, ilan724.net’in bir Üyeye geçici olarak veya sürekli olarak hiçbir neden göstermeksizin Hizmet vermeyi kesmesi, tamamen ilan724.net’in takdir yetkisindedir.
4. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Üye, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Ayrıca Üye, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal ilan724.net’e bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. İlan724.net, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Üyenin Siteye erişimini engelleme ve/veya Üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.
2. TANIMLAR
Alıcı : Sitede sunulan Hizmet kapsamında Satıcı tarafından arz edilen Ürünleri satın almak isteyen ve Siteye Üye olan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelmektedir.
Satıcı : Mülkiyetinde bulunan, üzerinde her türlü tasarrufta bulunma yetkisini haiz olduğu ve işbu Sözleşme kapsamında yapılan Ürün tanımına uygun ürünleri Site üzerinden satışa sunan ve Siteye Üye olan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelmektedir.
Site : www.ilan724.net.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir.
Üye : Siteden ürün/mal/hizmet alımı ve/veya satımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu bireysel ya da kurumsal üyelik formunu eksiksiz doldurarak, ilan724.net tarafından üyelikleri onaylanarak Siteye üyeliği kabul edilen bireysel ya da kurumsal üyelerdir. Bu Sözleşmede kısaca ‘Üye’ olarak anılacaktır.
Satın Al Satışı ve Fiyatı: Satış ilanının süresinin dolmasını beklemeden ‘Satıcı Üye’ tarafından belirtilen sabit fiyatla ürünün/malın/hizmetin anında satılmasını sağlayan satış şekli opsiyonudur ve fiyatıdır.
E-Ticaret Ödeme Sistemi: ‘Alıcı’ ve ‘Satıcı’ arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Üye Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde, ilan724.net tarafından sağlanan hizmettir.
Havuz Hesabı: Güvenli Ödeme Sisteminin ifa edilmesi için, ilan724.net tarafından yönetilen banka hesabıdır.
İlan724: Site üzerinde tüm hukuki hakların sahibi ve işletmecisi olan ticaret unvanı ilan724.net olan şirketi ifade etmektedir.
3. KARŞILIKLI HAKLAR VE SORUMLULUKLAR
1. Üye, Site üzerinde yapacağı tüm işlemlerde yürürlükteki mevzuata riayet edeceğini, özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (TKHK) uzaktan satış işlemleri ve reklam hukukunun satıcı veya alıcı olarak düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.
2. Yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez. İlan724.net, hukuki mevzuata aykırı olduğunu veya bu konuda karışıklığa sebep olacağını tespit ettiği satış ilanını ve reklamları yayımlamaktan imtina edebilir. Bu durumda Üye, ilan724.net’in tespitini şimdiden kabul eder.
3. ilan724.net’in Sitede yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen Siteye ya da sistemin üzerinde bulunduğu bilişim sistemlerine müşteri tarafından girilen herhangi bir ilan, bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde Üyeye rücu hakkı saklıdır.
4. Site, Üyelerin mallarını/ürünlerini/hizmetlerini satışa arz ettikleri ve/veya satışa arz edilen mallara/ürünlere/hizmetlere teklif vermek suretiyle veya doğrudan satın aldıkları bir sanal buluşma ortamından ibarettir. İlan724, internet sitesi işleticisi ve yer sağlayıcı sıfatı ile bu buluşma ortamından faydalanma imkânını Üyelerine sağlar. İlan724, Satıcı ve Alıcı Üyeleri arasında kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesinin tarafı değildir. Bu Sözleşmenin taraflara yüklediği hukuki sorumluluklar, ilan724.net’in hiçbir surette bağlamayacaktır.
5. İşbu Sözleşme hiçbir şekilde Alıcı ve Satıcı Üyelerin birbirlerine karşı alım-satım ilişkisinden doğan hak, borç ve yükümlülüklerinin ilan724.net tarafından yüklenildiği veya ilan724.net’in Alıcı ve Satıcı Üyelere karşı kefil veya garantör olduğu veya ilan724.net’in satış ilişkisi kapsamında imalatçı, üretici, satıcı, bayi, acente veya ithalatçı olduğu anlamına gelmeyecek, kesinlikle bu şekilde yorumlanmayacaktır.
6. ilan724.net, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ilan724.net’in Üyeye karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
7. ilan724.net, Sitede sunduğu bu hizmetler kapsamında hiçbir Üyesine belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, satış garantisi, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez. Ayrıca ilan724.net’in, Ürünlerini satışa sunan Satıcının satmaya, Alıcının ise söz konusu Ürünün bedelini ödemeye yeterli ve ehil olup olmadığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur.
8. Satıcı, satışa sunduğu ürün/mal/hizmet için Sitede ilan edilen satış seçeneklerinden hariç bir edim veya ilan edilen bedelden hariç herhangi bir bedel/ücret de talep edemez. Bu düzenlemeye aykırı hareket eden Satıcı, ilan724.net tarafından üyelikten çıkarılabilir, değerlendirme sistemine göre kötü derecelendirilebilir veya bunlar haricinde belirleyeceği başkaca bir yaptırım uygulayabilir.
9. Alıcı, Siteden ürün/mal/hizmet satın almak istediği takdirde, Alıcı olarak teklif edeceği fiyatla bağlıdır ve alım-satım işlemi tamamlanan ürünü/malı kabul ile bedelini ödemekten kanun ile açıkça imkân tanınan haller haricinde imtina edemez. Ayrıca Alıcı, satın alacağını beyan ettiği fiyattan indirim talep edemez, ürünün/malın/hizmetin Sitede ilan edilen ödeme koşullarına aykırı davranamaz. Aksi takdirde ilan724.net tarafından Site üzerinden ürün/mal/hizmet arz etmesi engellenebilir, üyeliği Site tarafından kötü değerlendirmeye tabi tutulabilir ve/veya feshedilebilir.
10. Alıcı, Sitede satılan herhangi bir ürünün/malın/hizmetin teklif ettiği fiyatla kendisine satılması işleminin tamamlanmasının ardından ürün/mal/hizmetin bedelini ve ilgili tüm vergileri (KDV, BSMV, Pul, Harç vs.) ile birlikte ilan724.net’in tevdi mahalli sıfatı ile muhafaza ettiği, Sitede belirtilen banka, banka şubesine ve hesabına havale etmek veya kredi kartı bilgilerini vermek suretiyle öder. Ödeme bilgisi, ilan724.net tarafından e-posta ile Satıcıya bildirilir. Sitede ürününü/malını/hizmetini satışa sunan Satıcı, satışın gerçekleşmesi ve ürün/mal bedelinin Alıcı tarafından ödendiğinin kendisine bildirilmesinin ardından satış ilanında belirttiği süre içerisinde söz konusu ürünü/malı/hizmeti Alıcı veya Satıcının seçimi ile belirlenen bir kargo şirketi aracılığı ile Alıcıya gönderir ve gönderi tarihi ile kargo taşıma fiş numarasını da Sitedeki ilgili bölüme girer.
11. Ürüne/mala/hizmete ait kargo bilgileri ile teslimatın takibine ilişkin uyarı, Site tarafından Alıcı ya e-posta yoluyla bildirilir. Malın teslimi ile ilgili olarak ilan724.net hiçbir sorumluluk üstlenmez. Teslimatın takibi bizzat Alıcı tarafından yapılacak olup Alıcı teslimat üzerine kargoyu teslim aldığını ve onayladığını Sitenin ilgili bölümünde teyit eder veya kendisine kargo bildiriminin yapılmasından itibaren dört (4) gün içerisinde ilgili bölümde hiçbir giriş işleminde bulunmaz ise – ki bu takdirde teslimat işlemi gerçekleştirilmiş sayılır – bankada muhafaza olunan bedel ilan724.net tarafından Satıcıya aktarılır.
12. Mesafeli Satış Sözleşmesine ilişkin Yönetmelikte cayma hakkının satıcıya karşı 7 gün içerisinde kullanılabileceği belirtilmişse de, ilan724.net yalnızca ürün bedelinin nezdinde bulunduğu 4 günlük süre içerisinde cayma talebinin muhatabı olacaktır. Bu süreden sonraki talepler, Satıcı Üyeye yönlendirilmelidir. İlan724’ün tek yükümlülüğü Satıcıyla iletişim kurulması için gerekli olan ve üyelik aşamasında belirtilmiş olan bilgileri Alıcıya sunmaktır. Taraflar bu hususa itirazları bulunmadığını şimdiden kabul ve beyan ederler. Alıcı tarafından Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca, CAYMA hakkının kullanıldığı durumlarda, teslimat prosedürü tersine işletilerek ürünün/malın/hizmetin Satıcı ya gönderildiğinin ve Satıcının alındı teyidinden sonra
emanette tutulan para Alıcıya iade edilir. İlan724 teslimata veya iade anına değin mal/ürün/hizmet bedelini sadece tevdi mahalli sıfatı ile muhafaza etmekte olup teslimatın yapılıp yapılmaması haricinde kalan ayıp ve benzeri sebeplerle yapılacak itirazlar ise yukarıdaki işleyişi değiştirmeyecektir. Bedel iadesi, tamir, tenzil, tazminat vs. gibi tüm taleplerin doğrudan Satıcıya yöneltilmesi gereklidir.
13. Satılan ürünün/malın/hizmetin ayıplı, hatalı, eksik veya satış ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması, Satış Sözleşmesinin akdi, malın teslimatı ve Satış Sözleşmesinden doğan tüm vergisel ve mali yükümlülükler de dâhil olmak üzere tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Üyeler sorumludur. Bu hususta ilan724.net muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan birbirlerine karşı ileri sürülmesi gereklidir.
14. Satın aldığı ürün/malı/hizmeti kontrol etmekle yükümlü olan Alıcı, teslim aldığı malın/ürünün/hizmetin ayıplı olması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan tüm yasal haklarını, malı/ürünü satın aldığı Satıcıya yöneltecektir. Bu meyanda taraflar TKHK hükümleri ile birbirlerine karşı tam sorumludurlar.
15. Mal/ürün/hizmetin teslimatından sonra Alıcının yaptığı ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple ilan724.net’e ödenmemesi, iptali veya ilan724.net hesaplarından geri çekilmesi hallerinde söz konusu mal/ürün/hizmet bedeli Satıcının alacaklarından mahsup edilir. Mal/ürün/hizmet bedelini ödemeyen Alıcıya karşı yasal yollara müracaat ve bedelin tahsili yükümlülüğü Satıcıya aittir.
16. Malını/ürününü/hizmetini satışa arz eden Satıcı, kendisine ait ürünün/malın Site üzerinden satılması için ilan724.net tarafından sağlanan işbu Sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak, satışı yapılan ürünün/malın/hizmetin satış bedeli üzerinden hesaplanmak üzere Sitenin ilgili bölümlerinde belirtilen ‘Hizmet Bedelini’ veya ‘Komisyonunu’, KDV dâhil ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu Hizmet Bedeli ürün/mal satım bedelinin Satıcıya intikal ettirilmesi aşamasında doğrudan tenzil olunmak sureti ile tahsil olunur.
17. Tüm Üyeler, sistemde tanımlı olan bilgilerinin (ad, soyad, telefon, TC kimlik no., adres e-posta, banka hesap bilgisi) doğru ve kendilerine ait olduğunu kabul eder. İlan724 bunların doğru olmadığını tespit eder ise, Üyeye hiçbir bilgi vermeden, işlem iptali, satış iptali, üyelik iptali ya da askı işlemi uygulayabilir. Alıcı ve Satıcı Üyelerin bilgileri, ‘Site Yöneticileri’ tarafından titizlikle korunmakta olup taraflar arasında mutabakata varılarak, ‘Güvenli Ödeme Sistemi’ kontrolünde ödeme gerçekleşmedikçe, tarafların iletişim bilgileri kesinlikle paylaşılmayacaktır. Ödemenin ilan724.net nezdinde tutulduğu sırada şüphe çeken ya da üyelerden birinin zararına olabilecek durumun varlığı halinde bu hüküm geçerli olmayacaktır. İlan724, dilediği zaman Üyenin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir veyahut da işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik feshedilmesi veya askıya alınması durumunda Üyenin ilan724.net’den mevcut bir alacağının olması halinde, ilan724.net bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile altmış (60) gün alıkoyabilir.
18. Sözleşmeye aykırılık hallerinde ilan724.net’in maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. İşbu Sözleşme Sitenin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Üyeler bir tazmin talebinde bulunamaz.
19. Sözleşme, Sitede yapılan faaliyetin ilan724.net tarafından sona erdirilmesi halinde kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, ilan724.net işini, ticari ortaklığını ve Site alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu Sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.
20. Üye tarafından markalı ürünler üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik hiçbir şekilde ilan724.net sorumluluğunda değildir. Bu değişiklikler sebebiyle doğabilecek her türlü fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinden, bu ihlallerden dolayı üçüncü şahısların uğrayabileceği her türlü zarardan ve doğabilecek hukuki ve cezai tüm sorumluluklardan Satıcı Üye tek başına sorumludur.
21. Üye, malını/ürününü/hizmetini satışa arz ederken, teklif verirken, malı/ürünü/hizmeti satın alırken, teslimatta ve satış sonrasında işbu Sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, fatura, irsaliye, irsaliyeli faturayı ürün/mal ile birlikte, Alıcıya teslimi zorunlu garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeleri de eksiksiz olarak teslim etmeyi, aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerden kendisinin sorumlu olacağını, ilan724.net’in hiçbir şekil ve surette sorumlu tutmayacağını ve ilan724.net’in üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
22. Satıcı, satışını yaptıkları mal/ürün/hizmetler için Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve 4077 sayılı TKHK ile düzenlenen yasal prosedür çerçevesinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; taraflar arasında yazılı sözleşme yapılmasını sağlamak ve sözleşmenin bir örneğini Alıcı Üyeye teslim etmekle yükümlü olduklarını ve işbu Sözleşmenin her işlemde kendisi adına ALICIYA gönderilmesi için ilan724.net’e yetki verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
23. Üye, ilan724.net tarafından belirlenen ve Sitede duyurulan kurallar ve duyurular dâhilinde Alıcı ve/veya Satıcı sıfatı ile Site Hizmetlerinden faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. İlan724 Sitede dilediği zaman, Sitede duyuru ve bildirimleri yapmak suretiyle, değişiklik yapma hakkını haizdir. Herhangi bir değişiklik halinde Üyeler kazanılmış hak iddiasına bulunamaz. İlan724’ün değişiklik hallerinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. İlan724’ün bu konumunu Üye kabul etmektedir ve Siteye bu koşullar kapsamında Üye olmaktadır.
4. YASAKLAR VE SORUMLULUK HALİ
1. Ürün tanımına girse dahi; Satıcı, Site üzerinden kişi beden ve ruh sağlığına veya çevreye zararlı ve tehlikeleri olan malları, mülkiyeti ve/veya fikri ve sınaî mülkiyet hakları başkasına ait olan malları, yasaklı yayınları, müstehcen ve pornografik ürünleri, alkollü içecekleri, satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddeleri, silah veya patlayıcı maddeleri ve bunların yapımına ilişkin ürünleri, satışı devlet iznine tabi ürünleri, kaçak ürünleri, sahte/korsan ürünleri, dinleme cihazlarını, canlı hayvanları, insan organlarını, hisse senedi, bono ve tahvilleri, tütün mamullerini, yiyecek/içecek ve tüm gıda ürünlerini ve satışı ilgili yasalar tarafından yasaklanmış olan diğer ürünleri satamaz.
2. Satıcı Üye, gerek kendisine ait Sitede sergilediği Ürünlere ilişkin; gerekse işbu Sözleşme kapsamında yapılacak satım dolayısıyla hukuken bulunması zorunlu olan (Ürünlerin boyutları, özellikleri, niteliği, Satıcının isim ve unvanı, yasal iletişim bilgileri, TKHK kapsamında bulunması gereken bilgiler ve uyarılar dâhil) her türlü bilgiyi eksiksiz bir şekilde Ürün Tanıtım Alanında Alıcıların bilgisine sunmakla yükümlüdür.
3. Üye, satışında, yürürlükte olan kanuni mevzuata aykırı ürünleri satışa arz edemeyeceği gibi herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla toplu tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette de bulunamaz. Aynı şekilde, Alıcı veya Satıcı olarak gayrı ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen mesajlar da gönderemez. Bu tür girişimler ilan724.net tarafından tespit olunduğu takdirde, söz konusu işlemi durdurma hakkı mevcuttur. İlan724’ün bu konudaki yorumu ve tespiti hakkında Üye, herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen taahhüt eder. Üyeler arasında yaşanan bu tip mesajlaşmalardan doğan her türlü olumsuz durumdan doğacak sorumluluk yalnızca Üyeye ait olup ilan724.net’in herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.
4. Üyeler, Site kapsamındaki Hizmetleri hukuka uygun bir şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt ederler. Üyeler, Site kapsamındaki Hizmetleri kullanırken yapacakları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluktan bizzat sorumludurlar. Üye, kendisine sağlanan Ürün Tanıtım Alanına yükleyeceği veya ileteceği Ürünlere ilişkin bilgiler, kendisine ait bilgiler (ismi, ticaret unvanı, adresi vb.) ve diğer tüm içeriklerin Ceza Kanunu’na, 5651 ve 4077 sayılı yasalara ve diğer tüm yasal mevzuata, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Reklam Kurulu’nun belirlediği ilkelere uygun olacağını, söz konusu içeriğin Siteye ve/veya üçüncü şahısların ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde olmayacağını, verdiği tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu, Sitede yer alan diğer içerikleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ilan724.net ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen sınırlamaları aşan veya ihlal eden İçeriğe sahip Üyelere devlet, yargı makamları veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Üye sorumludur. Bu kapsamda ilan724.net’in söz konusu İçerik’ten dolayı herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır.
5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
1. 18 yaş altı kullanıcıların işlem güvenliği nedeniyle siteye üye olması yasaktır. Aksi halden ilan724.net’in sorumluluğu bulunmamaktadır.
2. ilan724.net, Sitenin olabilecek her türlü makul kaynağını kullanarak, azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın vs.) kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden ve doğabilecek bilgi kayıpları ile Üyelerden kaynaklanan hatalı işlemlerden sorumlu değildir.
3. Ürünün Satıcı Üye tarafından Alıcı Üyeye teslimi (nakliyat) tamamen tarafların mutabık kaldıkları koşullara göre yapılacak olup Satıcı Üye, Ürünün teslim koşullarını Ürün Tanıtım Alanında açıkça belirtmekle yükümlüdür. Ancak, teslim şartlarının Ürün Tanıtım Alanında belirtilmesine rağmen, ilan724.net hiçbir şekilde Ürünlerin Alıcıya tesliminden ve Ürün Tanıtım Alanında belirtilen teslim ve nakliye şartlarının ifasından sorumlu değildir. İlan724 Sitede verilen hizmet konusu Ürünlerin mülkiyetini hiçbir zaman elinde bulundurmaz, bu nedenle de satıma konu Ürünlerin mülkiyetinin devrine ilişkin işlemleri gerçekleştirmez.
4. Üyenin satışa sunduğu Üründen kaynaklanan her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hak ihlallerinden ve bu ihlallerden doğan her türlü talep ve tazminatlardan Satıcı Üye sorumludur.
5. Satış işlemi sebebiyle Satıcı tarafından Ürün bedeline karşılık Vergi Usul Kanunu göre düzenlenmesi ve Alıcıya teslim edilmesi gereken fatura dâhil her türlü belge ve makbuzun düzenlenmesinden, yapılan satışlardan elde edilen gelirler üzerinden doğacak her türlü gelir ve kurumlar vergisinden ve satış işlemi kapsamında doğabilecek stopaj, KDV dahil her türlü vergi, resim ve harçtan Satıcı sorumludur.
6. GEÇERLİLİK, DEĞİŞİKLİK VE FESİH
1. Şirket ile Üye arasında doğacak ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türk hukuku olup ihtilafların çözüm mahalli İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
2. İşbu Sözleşme; Üye, Siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Üyenin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi zaman içinde ilan724.net tarafından tek taraflı güncellenebilir. Üyelerimiz, Siteye her giriş yaptığında güncellenmiş Sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.
3. ilan724.net, Üyelerin işbu Sözleşmeyi ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler, fesih sebebiyle, varsa ilan724.net’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a. Yasaklı Ürünler olarak belirtilen ve/veya üçüncü şahısların fikri/sınaî mülkiyet haklarını ihlal eden ürünlerin Satıcı tarafından Sitede satışa arz edilmesi;
b. Satıcı Üyenin Ürün Tanıtım Alanında bu metinde belirtilen yasak içeriklere yer vermesi;
c. Üye’nin kendisi için oluşturulmuş Üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması;
d. Üye’nin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.
7. YÜRÜRLÜK
1. İşbu Sözleşme ve Sözleşmeyle atıfta bulunulan ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Site içinde bildirilen tüm koşullardan, yayınlanan belgelerden ve eklerden (Gizlilik Politikası ile Yasal Uyarı ve Çekinceler) oluşan Sözleşme Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Üye, Siteye kayıt işlemini elektronik olarak tamamlandığı andan itibaren işbu Sözleşmede belirtilen tüm şartları kabul etmiş olmakla Sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır.
2. ilan724.net herhangi bir zamanda bu koşulları güncelleyerek değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


ilan724'de Yer Alan Kullanıcıların Oluşturduğu Tüm İçerik,
Görüş Ve Bilgilerin Doğruluğu, Eksiksiz Ve Değişmez Olduğu, Yayınlanması İle İlgili Yasal Yükümlülükler İçeriği Oluşturan Kullanıcıya Aittir.

Bu İçeriğin, Görüş Ve Bilgilerin Yanlışlık, Eksiklik Veya Yasalarla Düzenlenmiş Kurallara Aykırılığından ilan724 Hiçbir Şekilde Sorumlu Değildir.
Sorularınız İçin İlan Sahibi İle İrtibata Geçebilirsiniz.